Biz hakda

hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Xiamen Luhongsheng Trading Co., Ltd.” 2014-nji ýylda owadan port şäheri Sýamen şäherinde döredildi.Öndüriji hökmünde, gözleg ekskawatorynyň we buldozer şassisiniň ätiýaçlyk şaýlarynyň doly toplumynda müşderilere hünär hyzmatyny hödürläp biler ýaly, on ýyldan gowrak wagt bäri gözleg tehnikasynyň böleklerini öndürmek we söwda bilen meşgullanýarys.Biziň wezipämiz, zerur zatlary üpjün etmek we müşderiler üçin has ýokary baha bermek, birek-birege iň oňat täjirçilik peýdalaryny gazanmak.

Hil barlagy

Hiline we bahasyna has gowy gözegçilik etmek üçin 2018-nji ýylda öz zawodymyzy döretdik - Quanzhou Klubo Heavy Industry Machinery Co., Ltd. ."Hil kök, dogruçyllyk binýady" ýörelgesine esaslanyp, önümçilik tehnologiýamyzy yzygiderli kämilleşdirýäris we öňdebaryjy CNC enjamlaryny hödürleýäris, in engineenerleriň we satyjylaryň müşderilere gönükdirilen yhlasly önümçilik ruhy bilen söwda önümlerimiz ýokary boldy Hytaýda, ASEAN-da, Günorta Aziýada, Eastakyn Gündogarda we Europeewropada we beýleki ýokary ösüş bazarlarynda ykrar edildi.

Çözgüt

Ylmy barlaglary, önümçiligi we söwdany birleşdirýän gurluşyk tehnikasy öndürijisi hökmünde, bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin standart we ýöriteleşdirilen önümlerde köpdürli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin bir gezeklik çözgütleri hödürleýäris.Önümlerimiz Katerpillar, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Sumitomo, Doosan Daewoo, Volvo we beýleki dünýä belli gurluşyk tehnika markalarynda giňden ulanylýar.Häzirki wagtda kompaniýamyzyň işi Söwda, lomaý, bölek satuw, OEM we ODM-i öz içine alýar, biz her dürli özleşdirme we köpçülikleýin sargytlary goldaýarys.Satuw wekillerimiz siziň bilen iň tygşytly çözgüt ara alyp maslahatlaşarlar we Luhongşengiň söwda toparyna goşulmak üçin ýeňiş gazanmak üçin tüýs ýürekden hoş geldiňiz.

çözgüt (1)
saýlaň - 1

Näme üçin bizi saýlamaly?

10 ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we ýygnamakdan soň, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz wagtynda netijeli iş çözgütleri bilen üpjün edip biljek we soňundan has gowy üpjün edip biljek kämil gözleg we önümçilik, ulag we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny döretdik. -sales hyzmaty。Klubo agyr senagatda içerki birinji derejeli önümçilik enjamlary we öňdebaryjy synag usullary bar we öňdebaryjy tehnologiýany ulanýar.Ygtybarly hil, baý dürlüligi, amatly bahasy we abraýy bilen önümleri tutuş ýurtda gowy satylýar we Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar we beýleki ýurtlara Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär.

Geljege göz aýlasak, ilki bilen hil we ilki bilen hyzmat düşünjesine esaslanyp, her bir müşderä tüýs ýürekden hyzmat edýäris.Meseleleri wagtynda çözmek biziň hemişelik maksadymyzdyr.Ynamdan we yhlasdan doly hemişe ygtybarly ýoldaşyňyz bolar.